Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος προδιαγράφει και ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής, κατά την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα και ζωικά προϊόντα που-

(α) Διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, ή

(β) αποστέλλονται από ή προς κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, ή

(γ) εισάγονται στην Δημοκρατία από τρίτες χώρες, με στόχο την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις ποιοτικές και υγειονομικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές που προνοούνται στην κτηνιατρική νομοθεσία, καθώς και στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση άσκησης κτηνιατρικών ελέγχων για τα ζώα συντροφιάς, εξαιρουμένων των ιπποειδών, που συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την ευθύνη φυσικού προσώπου, νοουμένου ότι δεν έχει, η ενέργεια αυτή, τον χαρακτήρα εμπορικής συναλλαγής.

(3) Άλλες ειδικές εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.