Αδικήματα και ποινές

33.—(1) Οποιοσδήποτε-

(α) Εν γνώσει του δίδει εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες και σκόπιμα παρεμποδίζει οποιοδήποτε επίσημο κτηνίατρο ή κτηνιατρικό επιθεωρητή, στην άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Δ.Κ.2.000, ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. Σε περίπτωση δεύτερης ή μετέπειτα καταδίκης, οι ποινές μπορούν να διπλασιάζονται.

(2) Επιπλέον των διατάξεων του εδαφίου (1), το δικαστήριο δύναται να επιβάλλει την πληρωμή οποιωνδήποτε εξόδων για την καταστροφή ζωικών προϊόντων, τη σφαγή ζώων ή την αποθήκευση και μεταφορά τους, που διενεργήθηκε με δαπάνες της Αρμόδιας Αρχής και συνδέονται με την διάπραξη των αδικημάτων που καθορίζονται στο εδάφιο (1).