Διασφάλιση των ελέγχων

34.—(1) Με σκοπό να διασφαλιστεί ή προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην εσωτερική αγορά, τα μέτρα που λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή, σχετικά με την εκδήλωση, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, οποιασδήποτε ασθένειας, την κατάργηση των μέτρων αυτών και την εξάλειψη της ασθένειας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων, και έχουν επιπτώσεις στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, κοινοποιούνται αμέσως, από την Αρμόδια Αρχή, συνοδευόμενα με τις σχετικές αιτιολογίες, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

(2) Η Αρμόδια Αρχή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση ή την τροποποίηση των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).