Εμπειρογνώμονες

35.—(1) Στο μέτρο που είναι απαραίτητο, για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών και την Αρμόδια Αρχή, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά από την Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, σε άλλο κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, συνεργάζεται και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Αφού δε, ενημερωθεί από την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία.