Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

36.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι μπορούν να καθορίζουν τις λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 29 και αφορούν οποιοδήποτε θέμα υγείας των ζώων, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν ειδικότερα για-

(α) Τα τέλη ένστασης,

(β) την ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων, εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων στην Αρμόδια Αρχή με σκοπό να επιτευχθεί η υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου.