Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

37. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία δύνανται να καθορίζονται οι ρυθμίσεις τεχνικού χαρακτήρα και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 29 και αφορούν οποιοδήποτε θέμα ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγής από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων και ειδικότερα για-

(α) Την οργάνωση και άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων και ζωικών προϊόντων·

(β) την οργάνωση και άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων·

(γ) τους ελέγχους που ασκούνται στον τόπο προορισμού·

(δ) τους ειδικούς όρους εμπορίας και εισαγωγής κατ' εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας·

(ε) τους ειδικούς όρους εμπορίας που ισχύουν στο διαμετακομιστικό εμπόριο·

(στ) τις προϋποθέσεις τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των σταθμών απομόνωσης καθώς και τους όρους έγκρισής τους·

(ζ) τα προϊόντα και ζώα που με βάσει την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(η) την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων συνοδευτικών εγγράφων

(θ) το συντονισμό των ελέγχων ανάμεσα στην Επιτροπή, τη Δημοκρατία και τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης και συνεννόησης και τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας·

(ι) τις προϋποθέσεις, τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου καθώς και τους όρους έγκρισης τους, όπως καθορίζονται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.