Μεταβατικές διατάξεις

38. Οι υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, οι έμποροι καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα ασκούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο κατά την έναρξη της ισχύος του, οφείλουν να προβούν στις δέουσες ενέργειες, ώστε εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, να συμμορφωθούν πλήρως με τις πρόνοιές του.