Έξοδος από Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου

24.—(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται να μετακινήσει ζώο ή ζωικό προϊόν από-

(α) Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου, ή

(β) το χώρο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 και 30, ή

(γ) τις τελωνειακές αποθήκες αποταμίευσης, όπου φυλάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, ή

(δ) στην περίπτωση ζώων, το κέντρο ή τις εγκαταστάσεις απομόνωσης, εκτός και αν έχει εγκριθεί η μετακίνηση αυτή από τον επίσημο κτηνίατρο του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου με πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι όλοι οι νενομισμένοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οποιασδήποτε άλλης σχετικής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος κατά το χρόνο άφιξης αποστολής ζώων ή ζωικών προϊόντων, η οποία πρόκειται να καταλήξει σε διαφορετικούς προορισμούς, εκδίδει πιστοποιημένα γνήσια αντίγραφα του πρωτότυπου εγγράφου που συνοδεύει την παρτίδα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούν κάθε τμήμα της αρχικής αποστολής μέχρι τον τελικό τους προορισμό.

(3) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ως πρωτότυπο το αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).