Υποχρέωση ειδοποίησης

23. Οποιοσδήποτε προτίθεται να εισάξει ζώο ή ζωικό προϊόν οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς για την πρόθεσή του αυτή το Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου στο λιμένα ή αερολιμένα στον οποίο συγκεκριμένα πρόκειται να φθάσει το ζώο ή το προϊόν, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες προτού λάβει χώρα τέτοια άφιξη και οφείλει στην ειδοποίησή του να αναφέρει-

(α) Στην περίπτωση ζώων, τον αριθμό, το είδος, τη χώρα προέλευσης και την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου,

(β) στην περίπτωση ζωικών προϊόντων, την ποσότητα, τον τύπο, τη χώρα προέλευσης και την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου.