Παρτίδες που δεν πληρούν τους όρους εισαγωγής

25.—(1) Όταν από τους ελέγχους που διενεργούνται στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου προκύπτει ότι τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα δεν πληρούν τούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων ή η δημόσια υγεία ο επίσημος κτηνίατρος με ειδοποίησή του, την οποία επιδίδει στον εισαγωγέα, απαιτεί από το πρόσωπο αυτό, εντός της καθοριζόμενης σε αυτή εύλογης προθεσμίας-

(α) Στην περίπτωση ζώων να-

(i) μεριμνήσει για τη σταύλιση, τη διατροφή και το πότισμα των ζώων, ή

(ii) τα τοποθετήσει τα ζώα σε χώρο απομόνωσης ή σε άλλο χώρο όπως καθορίζεται στη γνωστοποίηση και να λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα με σκοπό να αποφευχθεί η εισαγωγή στη Δημοκρατία της ασθένειας και η διάδοσή της, ή

(iii) επανεξάγει τα ζώα εκτός της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι συνθήκες υγιεινής και ευημερίας των ζώων το επιτρέπουν

(β) στην περίπτωση ζωικών προϊόντων να-

(i) κατακρατήσει τα ζωικά προϊόντα, ή

(ii) επανεξάγει τα ζωικά προϊόντα εκτός της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι συνθήκες υγιεινής των ζωικών προϊόντων το επιτρέπουν.

(2) Ο επίσημος κτηνίατρος πριν επιβάλει οποιοδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1), λαμβάνει υπόψη, τις απόψεις του εισαγωγέα ή του αντιπρόσωπου του.

(3) Εάν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα επανεξαχθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), ο επίσημος κτηνίατρος ακυρώνει το πιστοποιητικό ή άλλα έγγραφα που ενδεχομένως συνοδεύουν την απορριφθείσα αποστολή.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εδάφιο (1) ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρου 26.

(5) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για αποστολή που δεν πληροί τους όρους εισαγωγής, δύνανται να καθορίζονται με Διατάγματα.