Αποστολές που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία και έξοδα

26.—(1) Όταν οι έλεγχοι που διενεργούνται σε χώρο απομόνωσης ή σε Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου αποδεικνύουν, ότι αποστολή ζώων ή ζωικών προϊόντων, ενδεχομένως, θέτει ή είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ο επίσημος για το συγκεκριμένο χώρο κτηνίατρος δύναται πάραυτα, να διατάξει την κατάσχεση και καταστροφή των ζωικών προϊόντων ή τη σφαγή των ζώων, ανάλογα.

(2) Τα έξοδα για τη σφαγή, καταστροφή, αποθήκευση ή μεταφορά των ζώων ή ζωικών προϊόντων που προκύπτουν από την εφαρμογή του εδαφίου (1) βαρύνουν τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπο του για την αποστολή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακτήσει τις δαπάνες που κατέβαλε η ίδια για την καταστροφή ή σφαγή που προβλέπεται στο εδάφιο (1), από τον εισαγωγέα ή τον εκπρόσωπο του.