Εισαγωγή από τρίτες χώρες όταν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος

27. Στη περίπτωση που αποστολή ζώων ή ζωικών προϊόντων προέρχεται από τρίτη χώρα, αλλά οι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σε άλλο κράτος μέλος, κανένα πρόσωπο δε δύναται να εισάγει στο έδαφος της Δημοκρατίας ζώα ή ζωικά προϊόντα, εκτός κι αν-

(α) Η αποστολή συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο επιβεβαιώνει ότι όλοι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλο κράτος μέλος, όπως καθορίζεται στην κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, και

(β) από πιστοποιημένο αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού από τη τρίτη χώρα ή άλλων, συνοδευτικών της αποστολής εγγράφων που εκδόθηκαν από την εν λόγω τρίτη χώρα.