Απαγόρευση εισαγωγής από τρίτη χώρα

28.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής, δύναται να απαγορεύσει την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων, είτε αυτό εισάγεται άμεσα είτε διαμέσου άλλου κράτους μέλους και, είτε προέρχεται από το σύνολο τρίτης χώρας είτε από τμήμα της επικράτειάς της, σε περίπτωση που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται σε τρίτη χώρα μεταδοτική ασθένεια ζώων ή όταν είναι δυνατόν, να μεταδοθεί με την εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία στη Δημοκρατία και στα κράτη μέλη ή σε περίπτωση που την απαγόρευση αυτή υπαγορεύει οποιοσδήποτε άλλος λόγος σχετικός με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνει με βάση το παρόν εδάφιο.

(2) Εάν η τρίτη χώρα μετά τους επιτόπιους ελέγχους από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, δε λάβει τα μέτρα που κρίνονται ως απαραίτητα, η Δημοκρατία συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Επιτροπής που λαμβάνονται επί τούτου.

(3) Η επανάληψη των εισαγωγών από τη τρίτη χώρα που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), επιτρέπεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από απόφαση της Επιτροπής.