Αρμοδιότητες και εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής

29.—(1) Η Αρμόδια Αρχή, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία και αρμοδιότητα να-

(α) Ασκεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που ασκούνται σε ζώα ή ζωικά προϊόντα για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου και εισαγωγών από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων,

(β) εγγράφει σε μητρώα τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο,

(γ) διενεργεί επιθεωρήσεις και τους έλεγχους που πρέπει να γίνονται σε επιχειρήσεις και εμπόρους, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) ελέγχει τις εξαγωγές, εισαγωγές και μετακινήσεις στο εσωτερικό ζώων, ζωικών προϊόντων, οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων και ανθρώπων, με σκοπό να αποτρέπεται η διασπορά ασθενειών των ζώων και η διακίνηση και διάθεση στην αγορά ζωικών προϊόντων, επικίνδυνων για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία,

(ε) απαγορεύει ή να ρυθμίζει την εισαγωγή και την εκφόρτωση από πλοίο ή αεροσκάφος ζώων, πτωμάτων ζώων, ζωικών προϊόντων, υποπροϊόντων και παρασκευασμάτων βιολογικών προϊόντων που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, και ζωοτροφών ζωικής και φυτικής προέλευσης, στρωμνής ζώων, κόπρου και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που μπορεί να μεταδώσουν ζωική ασθένεια και γενικά να εφαρμόζει οποιαδήποτε μέτρα για την κατά πάντα τρόπο παρεμπόδιση της εισόδου ή και εξάπλωσης στη Δημοκρατία οποιασδήποτε ασθένειας προσβάλλει τα ζώα,

(στ) εκδίδει πιστοποιητικά που αφορούν θέματα των αρμοδιοτήτων της, όπου αυτό προβλέπεται ή κρίνεται σκόπιμο,

(ζ) προσδιορίζει τα μέτρα αυτοπροστασίας που δύνανται να λαμβάνονται ανάλογα με την επιζωοτιολογική κατάσταση που επικρατεί στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα προέλευσης,

(η) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους που ασκούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων, καθώς και των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στον τομέα αυτό.

(2) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου, δύνανται να ανατίθενται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να επιβάλλει και να εισπράττει τέλη, τα οποία επιβαρύνουν τους εμπόρους και εισαγωγείς, για τους ελέγχους και τις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1996, για τροποποίηση και κωδικοποίηση της Οδηγίας 85/73/ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των ζώντων ζώων και ορισμένων ζωικών προϊόντων και για τροποποίηση των Οδηγίων 90/675 και 91/496/ΕΟΚ.