Εξουσίες Διευθυντή

30. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να-

(α) Εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνίατρους και εντεταλμένους κτηνίατρους να ασκούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους και να εφαρμόζουν τις εξουσίες που προκύπτουν από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) εξουσιοδοτεί κτηνίατρους για να ασκούν καθήκοντα εντεταλμένου κτηνίατρου, οι οποίοι υπό την ευθύνη και τις οδηγίες των επίσημων κτηνιάτρων τους συνδράμουν στην άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων και στην εφαρμογή ή εκτέλεση των αποφάσεών τους·

(γ) να καθορίζει με Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(i) τους γενικούς όρους που διέπουν τις εισαγωγές συγκεκριμένων ειδών ζώων ή και προϊόντων από τρίτες χώρες και ειδικούς όρους που μπορεί να αφορούν εισαγωγές από συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών, όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής,

(ii) τους ειδικούς όρους που διέπουν τις εισαγωγές συγκεκριμένων ειδών ζώων ή και ζωικών προϊόντων από τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες, που ισχύουν για λογαριασμό της Δημοκρατίας, στη περίπτωση που δεν τα διέπει κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία ή η ισχύουσα στη Δημοκρατία κτηνιατρική νομοθεσία, όπως αυτοί καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής,

(iii) τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου,

(iv) τις επιπρόσθετες εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες των ζώων, και

(ν) προσδιορίζει τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, ανάλογα με την επιζωοτιολογική κατάσταση που επικρατεί σε κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα προέλευσης,

(δ) εγκρίνει τη φύλαξη και τοποθέτηση ζώων ή ζωικών προϊόντων σε ειδικούς χώρους εκτός των Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου·

(ε) εγκρίνει τη διαμετακόμιση διαμέσου του εδάφους της Δημοκρατίας ζώων και ζωικών προϊόντων

(στ) διορίζει τα μέλη επιτροπών εξέτασης ενστάσεων εναντίον αποφάσεων των επίσημων κτηνιάτρων.