Εξουσία εισόδου και άσκησης κτηνιατρικών ελέγχων

31.—(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι και οι εντεταλμένοι κτηνίατροι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 30, βοηθούμενοι από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, έχουν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις, κέντρα ή οργανισμούς, που ασχολούνται με το εμπόριο ή τις εισαγωγές ζώων και προϊόντων και σε αεροσκάφη και πλοία, με σκοπό την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι επίσημοι κτηνίατροι που στελεχώνουν τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου έχουν εξουσία να ασκούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε εισαγόμενα ζώα και ζωικά προϊόντα.

(3) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ο επίσημος κτηνίατρος, εφαρμόζοντας τους όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, δύναται, βοηθούμενος από κτηνιατρικούς επιθεωρητές, να-

(α) Διενεργεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προνοούνται στον παρόντα Νόμο και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίοι περιλαμβάνουν-

(i) έλεγχο των εγγράφων και πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα ή ζωικά προϊόντα,

(ii) έλεγχο ταυτότητας,

(iii) φυσικό έλεγχο,

(iv) οποιεσδήποτε αναγκαίες δειγματοληψίες από ζώα και ζωικά προϊόντα, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος· τα δείγματα αποστέλλονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, στο Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, για τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, τηρουμένων των σχετικών με τη δειγματοληψία διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας·

(β) επιτρέπει ή να απαγορεύει την τοποθέτηση στο εμπόριο ή την εισαγωγή στη Δημοκρατία ζώων και ζωικών προϊόντων ή να επιβάλλει την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων προβλέπονται σε Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) εκδίδει κατάλληλα πιστοποιητικά και ειδοποιήσεις όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και σε Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο·

(δ) καταγγέλλει και να προσάγει στο δικαστήριο, τηρουμένων των οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα, τους εισαγωγείς ή εμπόρους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται βάσει αυτού·

(ε) επιβάλλει σε εκμετάλλευση, εγκατάσταση, κέντρο συγκέντρωσης ή οργανισμό, απαγόρευση της δραστηριότητάς τους στο ενδοκοινοτικό εμπόριο καθώς και απαγόρευση προσαγωγής ή απομάκρυνσης από αυτούς τους χώρους οποιωνδήποτε ζώων, ζωικών προϊόντων, εξοπλισμού ή αντικειμένων, όταν διαπιστώνεται ότι οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού δεν ικανοποιούνται, μέχρι να υπάρξει συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις·

(στ) προβαίνει σε κατασχέσεις ζώων

(ζ) επιβάλλει τη σφαγή, θανάτωση και την καταστροφή ζώων

(η) επιβάλλει την απομόνωση, το διαχωρισμό ή τη σήμανση ζώων

(θ) επιβάλλει την απαγόρευση ή τον περιορισμό της μετακίνησης ζώων και ζωικών προϊόντων, πτωμάτων δερμάτων, κέρατων οστών, ωών, εντοσθίων ή και του περιεχομένου αυτών, ζωικών παραγώγων, υποπροϊόντων, τριχών, ερίου και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, καθώς και ανθρώπων προς και από επιχειρήσεις ή περιοχές, όπου με Διάταγμα του Υπουργού ή απόφαση του Διευθυντή με βάση τον περί της Υγείας των Ζώων Νόμο του 2001, έχει επιβληθεί η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση οποιασδήποτε γνωστοποιητέας ασθένειας·

(ι) επιβάλλει την εξέταση των ζώων και να αποστέλλει, αν κρίνει αναγκαίο, τα δείγματα στο Επίσημο Κτηνιατρικό Εργαστήριο, τηρουμένων των σχετικών με τη δειγματοληψία διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας·

(ια) επιβάλλει κατακράτηση ζωικών προϊόντων για τον αναγκαίο χρόνο για τη λήψη τελικής απόφασης για την τύχη τους·

(ιβ) κατάσχει ζωικά προϊόντα ή οποιαδήποτε αλλά αντικείμενα·

(ιγ) επιβάλλει την καταστροφή ζωικών προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων

(ιδ) συνιστά προς το Διευθυντή τη διαγραφή εμπόρου ή επιχείρησης από τα μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, για τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 10.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επίσημος κτηνίατρος δεν επιτρέπει την εισαγωγή ή το εμπόριο ζώων ή προϊόντων, εκδίδει και παραδίδει στον επηρεαζόμενο εισαγωγέα ή έμπορο ή αντιπρόσωπο τους, ανάλογο έντυπο, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη ενέργεια και στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή.

(5) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Διευθυντής ή ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικαλείται και να χρησιμοποιεί τη συνδρομή της Αστυνομίας ή και άλλων Κρατικών Υπηρεσιών.