Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2002.