Προοίμιο

Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, για εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

(α) «Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των Οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ» (Ε.Ε. L268 της 24/09/1991, σ. 56),

(β) «Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες» (Ε.Ε. L024 της 30/01/1998, σ. 9 ),

(γ) «Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» (Ε.Ε. L224 της 18/08/1990, σ. 29),

(δ) «Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» (Ε.Ε. L395 της 30/12/1989, σ. 13),

(ε) «Οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων» (Ε.Ε. L013 της 16/01/1997, σ. 28),

(στ) «Οδηγία 72/462/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και υγειονομικών μέτρων κατά την εισαγωγή ζώων του βόειου και χοίρειου είδους και νωπών κρεάτων προέλευσης τρίτων χωρών» (Ε.Ε. L 302 της 31/12/1972, σ. 28),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: