Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών» ή «Αναθεωρητική Αρχή» σημαίνει την Αρχή που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

«Δικαστήριο» σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας∙

«η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία» σημαίνει τον Νόμο 173(Ι)/2011, τον Νόμο 73(Ι)/2016, τον Νόμο 140(Ι)/2016, τον Νόμο 11(Ι)/2017, καθώς και τις πράξεις ή τα δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που εκάστοτε εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εναρμονιστική αυτών νομοθεσία ισχύει στη Δημοκρατία·

«Νόμος 173(Ι)/2011» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της ’μυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Νόμος 73(Ι)/2016» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο·

«Νόμος 140(Ι)/2016» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα·

«Νόμος 11(Ι)/2017» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδι-κασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμο·

«σύμβαση» σημαίνει δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, συμβάσεις έργων, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις  υπηρεσιών, συμφωνία-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμβαση παραχώρησης έργων, σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος 173(Ι)/2011 ή ο Νόμος 73(Ι)/2016 ή ο Νόμος 140(Ι)/2016 ή ο Νόμος 11(Ι)/2017, για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καθενός από αυτούς.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Σε σχέση με συμβάσεις παραχώρησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 11(Ι)/2017, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 και 17 του εν λόγω νόμουˑ

(β) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 140(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 26, 29 έως 32, 35 και 49 του εν λόγω νόμουˑ

(γ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 73(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 και 34 του εν λόγω νόμουˑ

(δ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 73(Ι)/2016, συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 140(Ι)/2016, συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 11(Ι)/2017 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000)ˑ

(ε) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 173(Ι)/2011, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του εν λόγω νόμουˑ

(στ) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα στη Δημοκρατία εναρμονιστική νομοθεσία και αφορά στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην εν λόγω εναρμονιστική νομοθεσίαˑ

(ζ) σε σχέση με παραπομπές που υποβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 83 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 96 του Νόμου 140(Ι)/2016, ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)  του άρθρου 41 του Νόμου 11(Ι)/2017, ανεξαρτήτως ύψους της εκτιμώμενης αξίας των σχετικών συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Έδρα. Κονδύλι

4.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου, η καθιδρυθείσα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 μέχρι 2006, Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών διατηρείται και συνεχίζει να λειτουργεί και να έχει τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Έδρα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι η Λευκωσία και οι εργασίες της διεξάγονται στην έδρα της ή σε επαρχιακά γραφεία, που ΅πορούν να συσταθούν ΅ε απόφασή της.

(3) Το κονδύλι για τη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Η διαχείριση του κονδυλίου επαφίεται στην κρίση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Αρμοδιότητες Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

5. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει αρμοδιότητα:

(α) Να εξετάζει και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 20 και του άρθρου 25, αναφορικά με προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο εναντίον πράξεων ή αποφάσεων των αναθετουσών αρχών ή των αναθετόντων φορέων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης∙

(β) να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, για τη λήψη προσωρινών μέτρων για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση του ισχύοντος δικαίου ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση∙

(γ) να εξετάζει και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, αναφορικά με προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για την κήρυξη του ανενεργού των παράνομα συναφθεισών συμβάσεων∙

(δ) να επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31∙

(ε) να επιβάλλει την καταβολή των εξόδων για την ενώπιόν της διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 20∙

(στ) Nα εξετάζει και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 31Α, αναφορικά με παραπομπές που υποβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Συγκρότηση και θητεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

6.-(1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και τέσσερα άλλα ΅έλη.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), ως Πρόεδρος και μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών πρόσωπα υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου.

(β) Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών είναι πρώην Δικαστής και τουλάχιστον ένα εκ των μελών της είναι πρόσωπο που άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για τουλάχιστον έξι (6) έτη.

(3) Ο Πρόεδρος και τα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ΄ αμοιβή.

(4) Η θητεία του Προέδρου και των ΅ελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για ΅ία επιπλέον περίοδο.

Χηρεία θέσης

7.-(1) Το κύρος οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης ή εργασίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας της θέσης του Προέδρου ή ΅έλους, εφόσον ο αριθμός των ΅ελών της, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, δεν είναι μικρότερος των τριών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6, σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή ΅έλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών χηρεύει λόγω οποιασδήποτε αιτίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, προβαίνει σε αναπλήρωσή της ΅ε το διορισμό νέου Προέδρου ή ΅έλους για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Προέδρου ή ΅έλους, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η θέση του Προέδρου ή ΅έλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών χηρεύει λόγω-

(α) Θανάτου του κατόχου της·

(β) παραιτήσεως του κατόχου της, η οποία υποβάλλεται εγγράφως προς το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) ανάληψης υπό του κατόχου της οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος ή θέσης·

(δ) τερματισμού του διορισμού του κατόχου της από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που αυτός-

(i) τελεί, δυνάμει νομικής διαδικασίας στη Δημοκρατία, υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και ισχύει εναντίον του διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης της περιουσίας του ή έχει προβεί σε συμβιβασμό ή διευθέτηση προς όφελος των πιστωτών του ή κατέστη ή είναι αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διαδικασίας στην αλλοδαπή·

(ii) λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή ασθένειας καθίσταται ανίκανος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του είτε μόνιμα είτε για τέτοιο χρόνο ώστε να καθίσταται ανέφικτη η συνέχιση της υπηρεσίας του·

(iii) έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(iv) απέχει αδικαιολόγητα από την άσκηση των καθηκόντων του, και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τρεις τουλάχιστο συνεχείς συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών:

Νοείται ότι, ο τερματισμός διορισ΅ού, σύ΅φωνα ΅ε την παρούσα υποπαράγραφο, δεν μπορεί να γίνει παρά ΅όνο ΅ε εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών∙

(v) απόκτησε οικονο΅ικό ή άλλο συμφέρον δυνάμενο να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υπέβαλε την παραίτησή του·

(iv) καταχράστηκε τη θέση του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δη΅όσιο συμφέρον.

Διορισ΅ός αναπληρωματικού ΅έλους

8. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ΅έλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, λόγω ασθενείας ή απουσίας ή για άλλη εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωματικό ΅έλος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, για τόσο χρόνο όσο ο Πρόεδρος ή το τακτικό ΅έλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Αντιμισθία

9. Στον Πρόεδρο και στα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταβάλλεται αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνεδρίες

10.-(1) Ο Πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου ΅έλος και άλλα δύο ΅έλη αποτελούν απαρτία.

(2) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο.

(3) Αν ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε ΅έλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση ΅ε οποιαδήποτε εξεταζόμενη από αυτήν διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ΅ε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία.

Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

11.-(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και του Γραφείου της, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και υπογράφει κάθε σημαντική αλληλογραφία ή έγγραφο.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα εκ των ΅ελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, που υποδεικνύεται από τα υπόλοιπα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

(3) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, η οποία κοινοποιείται στα ΅έλη τουλάχιστο την προηγούμενη της συνεδρίας ημέρα. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η ημερήσια διάταξη ΅πορεί να κοινοποιηθεί αμέσως πριν από τη συνεδρία.

Διαδικασία και εσωτερική λειτουργία

12. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ρυθμίζει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις της και την εσωτερική της λειτουργία.

Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

13.-(1) Στο Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών υπηρετεί αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, όπως καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι αποσπώνται για εκτέλεση καθηκόντων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(2) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, ΅ε την έγκριση των υπολοίπων ΅ελών, ορίζει δύο από τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (1), για να ασκούν τα καθήκοντα του γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα, αντίστοιχα.

(3) Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για το Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και ενεργεί σύμφωνα ΅ε οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατόν να δοθούν σε αυτόν από τον Πρόεδρο. Ο γραμματέας διαβιβάζει κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε κάθε αρμόδια αρχή ή πρόσωπο, τηρεί την αλληλογραφία και τα αρχεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και τα θέτει στη διάθεση κάθε ΅έλους, αν αυτό ζητηθεί από το ΅έλος, για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πρακτικά συνεδριών

14.-(1) Κατά τις συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα ή τον αναπληρωτή γραμματέα.

(2) Κάθε ΅έλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει οι απόψεις του να καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά.

(3) Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική συνεδρία, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται σε όλα τα ΅έλη.

Αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και συμμόρφωση μ’ αυτές

15.-(1) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών αιτιολογούνται γραπτώς και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα ΅έλη της.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν εγγράφως στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός ευλόγου υπό τις περιστάσεις χρόνου, τα ληφθέντα μέτρα προς συμμόρφωση ΅ε κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

(3) Απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που προβλέπει για καταβολή εξόδων θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Υποχρέωση για τήρηση εχεμύθειας

16. Ο Πρόεδρος, τα ΅έλη και το προσωπικό της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχουν την υποχρέωση να ΅η χρησιμοποιούν ή γνωστοποιούν ή αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ευθύνη Προέδρου, μελών και αναπληρωματικών μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

17. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν υπέχουν αστική ευθύνη για οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε, κατά την καλόπιστη εκτέλεση ή άσκηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Ετήσια έκθεση

18. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δικαίωμα άσκησης προσφυγής εναντίον πράξης ή απόφασης που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

19.-(1) Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δε θίγουν το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του ’ρθρου 146 του Συντάγματος αντί να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Στοιχειοθέτηση της προσφυγής. Καταβολή ειδικού τέλους. Έξοδα της διαδικασίας

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει τις αιτούμενες θεραπείες και τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η προσφυγή του, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία που την υποστηρίζουν.

(2) Η προσφυγή υποβάλλεται με συγκεκριμένο έντυπο, τον τύπο του οποίου καθορίζει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Με την υποβολή του εντύπου της προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το πρόσωπο που ασκεί την προσφυγή καταβάλλει τέλος, το οποίο καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της προσβαλλόμενης με την προσφυγή πράξης ή απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή σε περίπτωση ανάκλησης της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, με αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφυγής από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ή, σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης της προσφυγής για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 27, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται, κατά την κρίση της και λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων κάθε υπόθεσης, να αποφασίζει την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του τέλους που καταβλήθηκε με την υποβολή της προσφυγής.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), το κάθε μέρος στην προσφυγή είναι υπεύθυνο για τα έξοδά του.

(4) Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο, του οποίου η προσφυγή έχει απορριφθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 25, την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να εξετάζει συνοπτικά και να απορρίπτει προσφυγή την οποία κρίνει αβάσιμη, χωρίς να καλείται ενώπιον της ο ενδιαφερόμενος ή, ανάλογα με την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.

Προθεσμίες άσκησης προσφυγής

21.-(1) Η προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου, ασκείται:

(α) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους, εφόσον για την αποστολή της απόφασης χρησιμοποιείται τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά μέσαֹ ή

(β) εφόσον χρησιμοποιούνται άλλα μέσα επικοινωνίας,

(i) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους ή

(ii) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1)-

(α) Ο όρος «ενδιαφερόμενοι προσφέροντες» σημαίνει τους προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν αποκλεισθεί ακόμη οριστικά:

Νοείται ότι, ο αποκλεισμός είναι οριστικός εφόσον έχει κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες και έχει κριθεί νόμιμος με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει του ’ρθρου 146 του Συντάγματος ή εάν έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του ’ρθρου 146 του Συντάγματος∙

(β) ο όρος «ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι» σημαίνει τους υποψηφίους, εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της αίτησής τους πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινοποίηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα σε όλους τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες και υποψηφίους συνοδεύεται από:

(α)(i) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 54  του Νόμου 73(Ι)/2016, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 54 του εν λόγω νόμου, ήˑ

(ii) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 71 του Νόμου 140(Ι)/2016, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 71 του εν λόγω νόμου, ήˑ

(iii) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου 11(Ι)/2017, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου, ήˑ

(iv) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 36 του Νόμου 173(Ι)/2011, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου, και

(β) σαφή δήλωση της επακριβούς ανασταλτικής προθεσμίας που ισχύει με βάση το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου.

(4) Στις περιπτώσεις πράξεων ή αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που περιέχονται στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τη διαδικασία του διαγωνισμού και αναφέρονται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές προδιαγραφές, οι οποίες αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ειδική κοινοποίηση, η προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης ή της απόφασης.

Ανασταλτική προθεσμία

22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23, η προθεσμία για άσκηση προσφυγής που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 21 και η προθεσμία των δύο (2) εργασίμων ημερών που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η περίοδος που κωλύει τη σύναψη της σύμβασης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για έκδοση προσωρινών μέτρων.

Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία

23. Οι ανασταλτικές προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία δεν απαιτεί προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τις περιπτώσεις συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3·

(β) αν ο μόνος ενδιαφερόμενος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (2) του άρθρου 21·

(γ) εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο, που προβλέπεται στο άρθρο 30 του Νόμου 73(Ι)/2016, ή εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένη σύμβαση η οποία βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, που προβλέπεται στο άρθρο 31 του εν λόγω νόμου:

Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30 ή τα εδάφια (12) και (13) του άρθρου 31 του Νόμου 73(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου∙

(δ)  εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του Νόμου 140(Ι)/2016:

Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 46 του Νόμου 140(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω νόμουˑ

(ε) εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο, όπως προβλέπει το άρθρο 29 του Νόμου 173(Ι)2011:

Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του Νόμου 173(Ι)/2011, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου.

Προκαταρκτικός χειρισμός της προσφυγής και λήψη προσωρινών μέτρων

24.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από την καταχώριση της προσφυγής, κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα την προσφυγή και ζητά από αυτήν ή αυτόν-

(α) σε περίπτωση που με το έντυπο της προσφυγής ζητείται η λήψη προσωρινού μέτρου, να παρουσιαστεί ενώπιόν της εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσφυγής στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, για να εκθέσει τις απόψεις της/του για το ενδεχόμενο λήψης προσωρινού μέτρου για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή της υπογραφής της σύμβασης. Στη συνάντηση, για να εκφέρει τις απόψεις του, καλείται να παρουσιαστεί και ο ενδιαφερόμενος προσφέρων ή υποψήφιος που έχει προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ή αντιπρόσωπός του·

(β) να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών, γραπτή έκθεση, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε στοιχείων τα οποία κρίνει αναγκαία, που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση της προσφυγής.

(2) Κατά την εξέταση του ενδεχομένου λήψης προσωρινών μέτρων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, και δύναται να αποφασίσει να μην προβεί στη χορήγηση τέτοιων μέτρων σε περίπτωση που, κατά την κρίση της, οι αρνητικές τους συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη τους:

Νοείται ότι, η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών να μην χορηγήσει προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει ο ενδιαφερόμενος προσφέρων ή υποψήφιος που έχει προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(3) Η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για τη λήψη προσωρινών μέτρων εκδίδεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσφυγής στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα.

(4) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ορίζει σύντομη ημερομηνία για την εξέταση της προσφυγής και, με έγγραφη ειδοποίησή της, καλεί τόσο τον ενδιαφερόμενο προσφέροντα ή υποψήφιο που έχει προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ή αντιπρόσωπό του, όσο και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ή αντιπρόσωπό της/του, να παρουσιαστούν ενώπιον της και να εκθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εγείρεται στην υπό εξέταση προσφυγή.

Λήψη αποφάσεων επί της προσφυγής

25.-(1) Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εκδίδεται το αργότερο μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της ακρόασης της προσφυγής κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 24.

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με βάση τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία, δύναται να εκδώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις-

(α)να επικυρώσει την πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα·

(β)να ακυρώσει την πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, αν αυτή παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου·

(γ)να ακυρώσει ή να διατάξει την τροποποίηση, οποιουδήποτε όρου, που περιέχεται στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με την διαδικασία του διαγωνισμού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές προδιαγραφές πριν την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ή των προσφορών, λόγω παραβιάσεως οποιασδήποτε διάταξης του ισχύοντος δικαίου.

(3) Εκτός όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27, σε περίπτωση που η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ακυρώσει πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευταία δεν επηρεάζεται.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ - ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Προθεσμίες άσκησης προσφυγής με αίτημα την κήρυξη σύμβασης ανενεργού

26.-(1) Προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με αίτημα την κήρυξη συναφθείσας σύμβασης ως ανενεργού, η οποία στοιχειοθετείται με επίκληση οποιουδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, ασκείται πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία:

(α)(i) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Νόμου 11(Ι)/2017, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση παραχώρησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςˑ ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου 11(Ι)/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου˙

(β)(i) η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Νόμου 73(Ι)/2016, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη δημόσια σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 54 του Νόμου 73(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρου·

(β1)(i) ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του Νόμου 140(Ι)/2016, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(ii) ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 71 του Νόμου 140(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρουˑ

(γ)(i) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε απόφαση ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 31(3), 32 και 33 του Νόμου 173(Ι)/2011, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36 του Νόμου 173(Ι)/2011, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του ιδίου άρθρου.

(1Α)  Η δυνατότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 23.

(2) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που έχουν ανατεθεί ή συναφθεί παράνομα κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η προσφυγή ασκείται πριν από την πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνήφθη η σύμβαση.

Προϋποθέσεις κήρυξης παράνομα συναφθείσας σύμβασης ανενεργού

27. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 20, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με απόφασή της αναφορικά με προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 26 κηρύσσει συναφθείσα σύμβαση ανενεργό, εάν διαπιστώσει ότι η σύμβαση αυτή:

(α) έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία· ή

(β)(i) έχει συναφθεί ενόσω εκκρεμούσε προσφυγή με βάση το άρθρο 19 ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εναντίον της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για ανάθεση της σύμβασης και προτού παρέλθουν τα χρονικά περιθώρια που παρέχονται από το άρθρο 24 στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για την έκδοση απόφασης αναφορικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων· ή

(ii) έχει συναφθεί ενόσω ευρίσκονται σε ισχύ προσωρινά μέτρα που αναστέλλουν την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης· ή

(iii) έχει συναφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22 του Νόμου· ή

(iv) έχει συναφθεί χωρίς και/ή πριν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες ή υποψήφιοι, ως ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21,

όταν η παράβαση κατά τα διαλαμβανόμενα στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (iv) επηρέασε τις πιθανότητες του προσφέροντος ή του υποψήφιου που ασκεί την προσφυγή να του ανατεθεί η σύμβαση και εφόσον η παράβαση αυτή συνδυάζεται με παράβαση της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Δυνατότητα μη κήρυξης σύμβασης ανενεργού. Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος

28.-(1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να μην κηρύξει ανενεργό σύμβαση που έχει ανατεθεί παράνομα για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 27, εάν διαπιστώσει ότι επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης:

Νοείται ότι, τα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται άμεσα με τη σύμβαση δεν συνιστούν επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος. Τα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης, τα έξοδα λόγω της κίνησης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, τα έξοδα λόγω αλλαγής του οικονομικού φορέα ο οποίος εκτελεί τη σύμβαση και τα έξοδα των νομικών υποχρεώσεων λόγω της κήρυξης της σύμβασης ως ανενεργού:

Νοείται, περαιτέρω, ότι, η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων μιας σύμβασης θεωρείται ως επιτακτικός λόγος, εφόσον σε εξαιρετικές περιστάσεις το ανενεργό θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες.

(2) Το κείμενο όλων των αποφάσεων, τις οποίες λαμβάνει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (1) κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 27

29.-(1) Δεν συντρέχει περίπτωση κήρυξης του ανενεργού της σύμβασης βάσει της παραγράφου (α) του άρθρου 27, εφόσον:

(α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αποδείξει ότι η ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επιτρεπτή σύμφωνα με την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, και

(β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, ανάλογα με την περίπτωση, δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόθεσή της/του να συνάψει τη σύμβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία δημοσίευση περιείχε τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(i)τo όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα·

(ii)την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης·

(iii)την αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(iv)το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου ελήφθη μια απόφαση ανάθεσης μιας σύμβασης· και,

(v)οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, και

(γ) η σύμβαση δεν έχει συναφθεί πριν από τη λήξη προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης που περιγράφεται στη παράγραφο (β).

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 27 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίαπλαίσιο και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του Νόμου 173(Ι)/2011 ή βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών και εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 31 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή στις διατάξεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 46 του Νόμου 140(Ι)/2016, εφόσον-

(α) Ο αναθέτων φορέας ή η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες τη ληφθείσα απόφαση ανάθεσης με σύνοψη των σχετικών λόγων, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, και

(β) η σύμβαση δεν έχει συναφθεί πριν από την εκπνοή των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 22.

Συνέπειες κήρυξης της σύμβασης ανενεργού

30. Η κήρυξη του ανενεργού της σύμβασης δυνατό να έχει αναδρομική ισχύ. Όπου η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφασίζει τη μη αναδρομική ισχύ της απόφασης κήρυξης της σύμβασης ανενεργού, το ανενεργό της σύμβασης περιορίζεται σε ακύρωση των υποχρεώσεων που δεν έχουν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης της σύμβασης ανενεργού.

Επιβολή κυρώσεων

31.-(1) Όταν η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει, με απόφασή της σε προσφυγή, ότι σύμβαση συνήφθη παράνομα για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 27, ανεξαρτήτως του αν αποφασίζει να κηρύξει τη σύμβαση αυτή ανενεργό ή αν, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28, αποφασίζει να μην κηρύξει τη σύμβαση ανενεργό, επιβάλλει οποιαδήποτε από τις κυρώσεις που αναφέρονται πιο κάτω ή συνδυασμό των κυρώσεων αυτών, όπως, κρίνει κατάλληλο:

(α) διοικητικό πρόστιμο, πληρωτέο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, το ποσό του οποίου καθορίζεται στην απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής για την επιβολή της κύρωσης αυτής∙

(β) τη σύντμηση της διάρκειας της σύμβασης, σε έκταση που καθορίζεται στην απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής για την επιβολή της κύρωσης αυτής.

(2) (α) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), για την επιλογή των κυρώσεων που θα επιβληθούν, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών -

(i) συνυπολογίζει όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της παράβασης, της συμπεριφοράς της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και του βαθμού στον οποίο η σύμβαση παραμένει σε ισχύ∙

(ii) λαμβάνει υπόψη ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(3) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης και κατατίθεται στο Λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ IVA ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Χειρισμός και λήψη απόφασης επί παραπομπής από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

31Α. (1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εξετάζει και αποφασίζει αναφορικά με παραπομπές, οι οποίες διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 83 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 96 του Νόμου 140(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 του Νόμου 11(Ι)/2017.

(2) Αναφορικά με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) παραπομπές-

(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατόπιν ενημέρωσής της, με οποιοδήποτε μέσο, για ενέργειες και/ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και/ή σύναψη σχετικής σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 29 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή του άρθρου 44 του Νόμου 140(Ι)/2016 ή του άρθρου 24 του Νόμου 11(Ι)/2017, αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα γραπτό αίτημα για υποβολή έκθεσης γεγονότων από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,

(β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει την έκθεση γεγονότων εντός  δέκα (10)  εργάσιμων ημερών στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

(3) Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει συναφθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κωλύεται να προβεί στη σύναψη της σχετικής σύμβασης, από το χρονικό σημείο που λαμβάνει το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) γραπτό αίτημα μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης επί της παραπομπής από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) ή μέχρι την ενημέρωση από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ότι δεν θα προβεί σε παραπομπή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(4) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφασίσει να προβεί σε παραπομπή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, αποστέλλει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών τα τελικά συμπεράσματα της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και την αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) έκθεση γεγονότων.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κοινοποιεί τα τελικά συμπεράσματα της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζει σύντομη ημερομηνία για την εξέταση της παραπομπής και, με έγγραφη ειδοποίησή της, καλεί τόσο την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσο και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, να παρουσιαστούν ενώπιόν της και να εκθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εγείρεται στην παραπομπή.

(6) Η διαδικασία εξέτασης της παραπομπής ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εκδίδεται το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ακρόασης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5).

(7) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με βάση τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία και παραστάσεις, δύναται να εκδώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την πράξη ή την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση·

(β) να ακυρώσει την πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, εάν με αυτή παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου·

(γ) να κηρύξει τη σύμβαση ανενεργό, εάν διαπιστώσει ότι η σύμβαση αυτή-

(i) έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ή

(ii) έχει συναφθεί ενόσω εκκρεμούσε η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) διαδικασία, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (3) και προτού παρέλθει η  προβλεπόμενη στο εδάφιο (6) προθεσμία για την έκδοση απόφασης αναφορικά με την παραπομπή·

(δ) να μην κηρύξει τη συναφθείσα σύμβαση ανενεργή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, αλλά να επιβάλει οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 31 κυρώσεις, σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (γ) παραβάσεις.

ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο

32. Κάθε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών υπόκειται σε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ’ρθρου 146 του Συντάγματος.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΗ
Δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης με αγωγή

33. Η ακύρωση από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών της πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, δημιουργεί δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά από τέτοια πράξη ή απόφαση, να αξιώσει αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα με αγωγή στο Δικαστήριο.

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

34. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Κατάργηση

35. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Μέρος IV των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 μέχρι 2006 και οι περί της Σύναψης Συ΅βάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών) Κανονισμοί του 2003 καταργούνται:

Νοείται ότι, τα τέλη που καθορίστηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 58 του Μέρους IV του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003, το οποίο καταργείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι καθορίστηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και συνεχίζουν να υφίστανται έως ότου αντικατασταθούν με νέα τέλη τα οποία καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές Διατάξεις

36. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς προσφυγές, οι οποίες ασκήθηκαν πριν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα οποιουδήποτε δικαιώματος το οποίο απόκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
12 του Ν. 83(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Νόμου 83(Ι)/2019

12.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2019] τίθενται σε ισχύ από τηνημερομηνία δημοσίευσής του στην Eπίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2019], τίθενται σε ισχύ με τη λήξη της θητείας του Προέδρου και των μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που έχουν διοριστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2019].