Διαδικασία και εσωτερική λειτουργία

12. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ρυθμίζει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις της και την εσωτερική της λειτουργία.