Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

11.-(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και του Γραφείου της, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και υπογράφει κάθε σημαντική αλληλογραφία ή έγγραφο.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα εκ των ΅ελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, που υποδεικνύεται από τα υπόλοιπα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

(3) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, η οποία κοινοποιείται στα ΅έλη τουλάχιστο την προηγούμενη της συνεδρίας ημέρα. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η ημερήσια διάταξη ΅πορεί να κοινοποιηθεί αμέσως πριν από τη συνεδρία.