Συνεδρίες

10.-(1) Ο Πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου ΅έλος και άλλα δύο ΅έλη αποτελούν απαρτία.

(2) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο.

(3) Αν ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε ΅έλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση ΅ε οποιαδήποτε εξεταζόμενη από αυτήν διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ΅ε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία.