Αντιμισθία

9. Στον Πρόεδρο και στα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταβάλλεται αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.