Διορισ΅ός αναπληρωματικού ΅έλους

8. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ΅έλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, λόγω ασθενείας ή απουσίας ή για άλλη εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωματικό ΅έλος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, για τόσο χρόνο όσο ο Πρόεδρος ή το τακτικό ΅έλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.