Χηρεία θέσης

7.-(1) Το κύρος οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης ή εργασίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας της θέσης του Προέδρου ή ΅έλους, εφόσον ο αριθμός των ΅ελών της, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, δεν είναι μικρότερος των τριών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6, σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή ΅έλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών χηρεύει λόγω οποιασδήποτε αιτίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, προβαίνει σε αναπλήρωσή της ΅ε το διορισμό νέου Προέδρου ή ΅έλους για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Προέδρου ή ΅έλους, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η θέση του Προέδρου ή ΅έλους της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών χηρεύει λόγω-

(α) Θανάτου του κατόχου της·

(β) παραιτήσεως του κατόχου της, η οποία υποβάλλεται εγγράφως προς το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) ανάληψης υπό του κατόχου της οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος ή θέσης·

(δ) τερματισμού του διορισμού του κατόχου της από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που αυτός-

(i) τελεί, δυνάμει νομικής διαδικασίας στη Δημοκρατία, υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και ισχύει εναντίον του διάταγμα παραλαβής ή διαχείρισης της περιουσίας του ή έχει προβεί σε συμβιβασμό ή διευθέτηση προς όφελος των πιστωτών του ή κατέστη ή είναι αντικείμενο οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διαδικασίας στην αλλοδαπή·

(ii) λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή ασθένειας καθίσταται ανίκανος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του είτε μόνιμα είτε για τέτοιο χρόνο ώστε να καθίσταται ανέφικτη η συνέχιση της υπηρεσίας του·

(iii) έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(iv) απέχει αδικαιολόγητα από την άσκηση των καθηκόντων του, και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τρεις τουλάχιστο συνεχείς συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών:

Νοείται ότι, ο τερματισμός διορισ΅ού, σύ΅φωνα ΅ε την παρούσα υποπαράγραφο, δεν μπορεί να γίνει παρά ΅όνο ΅ε εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών∙

(v) απόκτησε οικονο΅ικό ή άλλο συμφέρον δυνάμενο να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υπέβαλε την παραίτησή του·

(iv) καταχράστηκε τη θέση του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δη΅όσιο συμφέρον.