Συγκρότηση και θητεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

6.-(1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και τέσσερα άλλα ΅έλη.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), ως Πρόεδρος και μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών πρόσωπα υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου.

(β) Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών είναι πρώην Δικαστής και τουλάχιστον ένα εκ των μελών της είναι πρόσωπο που άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για τουλάχιστον έξι (6) έτη.

(3) Ο Πρόεδρος και τα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ΄ αμοιβή.

(4) Η θητεία του Προέδρου και των ΅ελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για ΅ία επιπλέον περίοδο.