Συγκρότηση και θητεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

6.-(1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και τέσσερα άλλα ΅έλη.

(2) Ο Πρόεδρος και τα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, και πρέπει να είναι υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου.

(3) Ο Πρόεδρος και τα ΅έλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ΄ αμοιβή.

(4) Η θητεία του Προέδρου και των ΅ελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για ΅ία επιπλέον περίοδο.