Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

13.-(1) Στο Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών υπηρετεί αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, όπως καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι αποσπώνται για εκτέλεση καθηκόντων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(2) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, ΅ε την έγκριση των υπολοίπων ΅ελών, ορίζει δύο από τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (1), για να ασκούν τα καθήκοντα του γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα, αντίστοιχα.

(3) Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για το Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και ενεργεί σύμφωνα ΅ε οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατόν να δοθούν σε αυτόν από τον Πρόεδρο. Ο γραμματέας διαβιβάζει κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε κάθε αρμόδια αρχή ή πρόσωπο, τηρεί την αλληλογραφία και τα αρχεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και τα θέτει στη διάθεση κάθε ΅έλους, αν αυτό ζητηθεί από το ΅έλος, για την εκτέλεση των καθηκόντων του.