Πρακτικά συνεδριών

14.-(1) Κατά τις συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα ή τον αναπληρωτή γραμματέα.

(2) Κάθε ΅έλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει οι απόψεις του να καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά.

(3) Το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική συνεδρία, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται σε όλα τα ΅έλη.