Αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και συμμόρφωση μ’ αυτές

15.-(1) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών αιτιολογούνται γραπτώς και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα ΅έλη της.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν εγγράφως στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός ευλόγου υπό τις περιστάσεις χρόνου, τα ληφθέντα μέτρα προς συμμόρφωση ΅ε κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

(3) Απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που προβλέπει για καταβολή εξόδων θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.