Υποχρέωση για τήρηση εχεμύθειας

16. Ο Πρόεδρος, τα ΅έλη και το προσωπικό της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχουν την υποχρέωση να ΅η χρησιμοποιούν ή γνωστοποιούν ή αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.