Ευθύνη Προέδρου, μελών και αναπληρωματικών μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

17. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν υπέχουν αστική ευθύνη για οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε, κατά την καλόπιστη εκτέλεση ή άσκηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.