Ετήσια έκθεση

18. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.