Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία

23. Οι ανασταλτικές προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία δεν απαιτεί προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τις περιπτώσεις συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3·

(β) αν ο μόνος ενδιαφερόμενος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (2) του άρθρου 21·

(γ) εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο, που προβλέπεται στο άρθρο 30 του Νόμου 73(Ι)/2016, ή εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένη σύμβαση η οποία βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, που προβλέπεται στο άρθρο 31 του εν λόγω νόμου:

Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30 ή τα εδάφια (12) και (13) του άρθρου 31 του Νόμου 73(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου∙

(δ)  εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του Νόμου 140(Ι)/2016:

Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 46 του Νόμου 140(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω νόμουˑ

(ε) εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο, όπως προβλέπει το άρθρο 29 του Νόμου 173(Ι)2011:

Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του Νόμου 173(Ι)/2011, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου.