Ανασταλτική προθεσμία

22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23, η προθεσμία για άσκηση προσφυγής που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 21 και η προθεσμία των δύο (2) εργασίμων ημερών που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η περίοδος που κωλύει τη σύναψη της σύμβασης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για έκδοση προσωρινών μέτρων.