Προθεσμίες άσκησης προσφυγής

21.-(1) Η προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου, ασκείται:

(α) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους, εφόσον για την αποστολή της απόφασης χρησιμοποιείται τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά μέσαֹ ή

(β) εφόσον χρησιμοποιούνται άλλα μέσα επικοινωνίας,

(i) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους ή

(ii) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1)-

(α) Ο όρος «ενδιαφερόμενοι προσφέροντες» σημαίνει τους προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν αποκλεισθεί ακόμη οριστικά:

Νοείται ότι, ο αποκλεισμός είναι οριστικός εφόσον έχει κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες και έχει κριθεί νόμιμος με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος ή εάν έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος∙

(β) ο όρος «ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι» σημαίνει τους υποψηφίους, εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της αίτησής τους πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κοινοποίηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα σε όλους τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες και υποψηφίους συνοδεύεται από:

(α)(i) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 54  του Νόμου 73(Ι)/2016, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 54 του εν λόγω νόμου, ήˑ

(ii) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 71 του Νόμου 140(Ι)/2016, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 71 του εν λόγω νόμου, ήˑ

(iii) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου 11(Ι)/2017, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου, ήˑ

(iv) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 36 του Νόμου 173(Ι)/2011, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου, και

(β) σαφή δήλωση της επακριβούς ανασταλτικής προθεσμίας που ισχύει με βάση το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου.

(4) Στις περιπτώσεις πράξεων ή αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που περιέχονται στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τη διαδικασία του διαγωνισμού και αναφέρονται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές προδιαγραφές, οι οποίες αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ειδική κοινοποίηση, η προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης ή της απόφασης.