Στοιχειοθέτηση της προσφυγής. Καταβολή ειδικού τέλους. Έξοδα της διαδικασίας

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει τις αιτούμενες θεραπείες και τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η προσφυγή του, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία που την υποστηρίζουν.

(2) Η προσφυγή υποβάλλεται με συγκεκριμένο έντυπο, τον τύπο του οποίου καθορίζει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Με την υποβολή του εντύπου της προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το πρόσωπο που ασκεί την προσφυγή καταβάλλει τέλος, το οποίο καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της προσβαλλόμενης με την προσφυγή πράξης ή απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή σε περίπτωση ανάκλησης της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, με αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφυγής από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ή, σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης της προσφυγής για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 27, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται, κατά την κρίση της και λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων κάθε υπόθεσης, να αποφασίζει την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του τέλους που καταβλήθηκε με την υποβολή της προσφυγής.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), το κάθε μέρος στην προσφυγή είναι υπεύθυνο για τα έξοδά του.

(4) Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο, του οποίου η προσφυγή έχει απορριφθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 25, την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να εξετάζει συνοπτικά και να απορρίπτει προσφυγή την οποία κρίνει αβάσιμη, χωρίς να καλείται ενώπιον της ο ενδιαφερόμενος ή, ανάλογα με την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.