Στοιχειοθέτηση της προσφυγής. Καταβολή ειδικού τέλους. Έξοδα της διαδικασίας

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει τις αιτούμενες θεραπείες και τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η προσφυγή του, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία που την υποστηρίζουν.

(2) Η προσφυγή υποβάλλεται με συγκεκριμένο έντυπο, τον τύπο του οποίου καθορίζει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Με την υποβολή του εντύπου της προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το πρόσωπο που ασκεί την προσφυγή καταβάλλει τέλος, το οποίο καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Το πιο πάνω τέλος δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), το κάθε μέρος στην προσφυγή είναι υπεύθυνο για τα έξοδά του.

(4) Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο, του οποίου η προσφυγή έχει απορριφθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 25, την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να εξετάζει συνοπτικά και να απορρίπτει προσφυγή την οποία κρίνει αβάσιμη, χωρίς να καλείται ενώπιον της ο ενδιαφερόμενος ή, ανάλογα με την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.