Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία

23. Οι ανασταλτικές προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Αν η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία δεν απαιτεί προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β)αν ο μόνος ενδιαφερόμενος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (2) του άρθρου 21·

(γ)εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο, όπως προβλέπει το άρθρο 34 του Ν.12(Ι)2006:

Νοείται ότι, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την παράγραφο (β) του εδαφίου (7) του εν λόγω άρθρου 34∙

(δ)εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένη σύμβαση η οποία βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, όπως προβλέπει το άρθρο 36 του Νόμου 12(Ι)/2006, ή το άρθρο 40 του Νόμου 11(Ι)/2006·

Νοείται ότι, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 36 του Νόμου 12(Ι)/2006 και στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 40 του Νόμου 11(Ι)/2006.

(ε) εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο, όπως προβλέπει το άρθρο 29 του Νόμου 173(Ι)2011:

Νοείται ότι, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 29.