Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών» ή «Αναθεωρητική Αρχή» σημαίνει την Αρχή που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

«Δικαστήριο» σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας∙

«η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία» σημαίνει τον Νόμο 173(Ι)/2011, τον Νόμο 73(Ι)/2016, τον Νόμο 140(Ι)/2016, τον Νόμο 11(Ι)/2017, καθώς και τις πράξεις ή τα δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που εκάστοτε εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εναρμονιστική αυτών νομοθεσία ισχύει στη Δημοκρατία·

«Νόμος 173(Ι)/2011» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Νόμος 73(Ι)/2016» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο·

«Νόμος 140(Ι)/2016» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα·

«Νόμος 11(Ι)/2017» σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδι-κασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμο·

«σύμβαση» σημαίνει δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, συμβάσεις έργων, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις  υπηρεσιών, συμφωνία-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμβαση παραχώρησης έργων, σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος 173(Ι)/2011 ή ο Νόμος 73(Ι)/2016 ή ο Νόμος 140(Ι)/2016 ή ο Νόμος 11(Ι)/2017, για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καθενός από αυτούς.