Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών» ή «Αναθεωρητική Αρχή» σημαίνει την Αρχή που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·

«Δικαστήριο» σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας∙

«η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία» σημαίνει το Νόμο 11(Ι)/2006, το Νόμο 12(Ι)/2006 και τη νομοθεσία στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που εκάστοτε εκδίδεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Νόμος 11(Ι)/2006» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Νόμος 12(Ι)/2006» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«σύμβαση» σημαίνει σύμβαση ή δημόσια σύμβαση για την οποία έχει εφαρμογή ο παρών Νόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος 11(Ι)/2006 ή ο Νόμος 12(Ι)/2006, για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καθενός από αυτούς.