Χειρισμός και λήψη απόφασης επί παραπομπής από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

31Α. (1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εξετάζει και αποφασίζει αναφορικά με παραπομπές, οι οποίες διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 83 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 96 του Νόμου 140(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 του Νόμου 11(Ι)/2017.

(2) Αναφορικά με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) παραπομπές-

(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατόπιν ενημέρωσής της, με οποιοδήποτε μέσο, για ενέργειες και/ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και/ή σύναψη σχετικής σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 29 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή του άρθρου 44 του Νόμου 140(Ι)/2016 ή του άρθρου 24 του Νόμου 11(Ι)/2017, αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα γραπτό αίτημα για υποβολή έκθεσης γεγονότων από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,

(β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει την έκθεση γεγονότων εντός  δέκα (10)  εργάσιμων ημερών στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

(3) Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει συναφθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κωλύεται να προβεί στη σύναψη της σχετικής σύμβασης, από το χρονικό σημείο που λαμβάνει το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) γραπτό αίτημα μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης επί της παραπομπής από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) ή μέχρι την ενημέρωση από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ότι δεν θα προβεί σε παραπομπή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

(4) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποφασίσει να προβεί σε παραπομπή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, αποστέλλει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών τα τελικά συμπεράσματα της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και την αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) έκθεση γεγονότων.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κοινοποιεί τα τελικά συμπεράσματα της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζει σύντομη ημερομηνία για την εξέταση της παραπομπής και, με έγγραφη ειδοποίησή της, καλεί τόσο την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσο και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, να παρουσιαστούν ενώπιόν της και να εκθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εγείρεται στην παραπομπή.

(6) Η διαδικασία εξέτασης της παραπομπής ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εκδίδεται το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ακρόασης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5).

(7) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με βάση τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία και παραστάσεις, δύναται να εκδώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την πράξη ή την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση·

(β) να ακυρώσει την πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, εάν με αυτή παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου·

(γ) να κηρύξει τη σύμβαση ανενεργό, εάν διαπιστώσει ότι η σύμβαση αυτή-

(i) έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ή

(ii) έχει συναφθεί ενόσω εκκρεμούσε η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) διαδικασία, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (3) και προτού παρέλθει η  προβλεπόμενη στο εδάφιο (6) προθεσμία για την έκδοση απόφασης αναφορικά με την παραπομπή·

(δ) να μην κηρύξει τη συναφθείσα σύμβαση ανενεργή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, αλλά να επιβάλει οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 31 κυρώσεις, σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (γ) παραβάσεις.