Κατάργηση

35. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Μέρος IV των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 μέχρι 2006 και οι περί της Σύναψης Συ΅βάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών) Κανονισμοί του 2003 καταργούνται:

Νοείται ότι, τα τέλη που καθορίστηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 58 του Μέρους IV του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003, το οποίο καταργείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι καθορίστηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και συνεχίζουν να υφίστανται έως ότου αντικατασταθούν με νέα τέλη τα οποία καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.