Μεταβατικές Διατάξεις

36. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς προσφυγές, οι οποίες ασκήθηκαν πριν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα οποιουδήποτε δικαιώματος το οποίο απόκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.