Σημείωση
12 του Ν. 83(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Νόμου 83(Ι)/2019

12.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2019] τίθενται σε ισχύ από τηνημερομηνία δημοσίευσής του στην Eπίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2019], τίθενται σε ισχύ με τη λήξη της θητείας του Προέδρου και των μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που έχουν διοριστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 83(Ι)/2019].