Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται:

(α)σε σχέση με τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 11(Ι)/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15 του εν λόγω Νόμου∙

(β)σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΙ του Νόμου 12(Ι)/2006∙

(γ)σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ του Νόμου 12(Ι)/2006, νοουμένου ότι η αξία τους, εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι ίση με ή υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ·

(δ) σε σχέση με τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 173(Ι)/2011.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)-

(α)ο όρος «συμβάσεις» περιλαμβάνει τις συμβάσεις, τις συμφωνίες-πλαίσιο και τα δυναμικά συστήματα αγορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 11(Ι)/2006, καθώς και τις συμβάσεις και τις συμφωνίες πλαίσιο, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 173(Ι)/2011∙

(β)ο όρος «δημόσιες συμβάσεις» περιλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμφωνίες-πλαίσιο, τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και τα δυναμικά συστήματα αγορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 12(Ι)/2006.