Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Σε σχέση με συμβάσεις παραχώρησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 11(Ι)/2017, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 και 17 του εν λόγω νόμουˑ

(β) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 140(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 26, 29 έως 32, 35 και 49 του εν λόγω νόμουˑ

(γ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 73(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 και 34 του εν λόγω νόμουˑ

(δ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 73(Ι)/2016, συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 140(Ι)/2016, συμβάσεις παραχώρησης έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 11(Ι)/2017 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000)ˑ

(ε) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 173(Ι)/2011, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του εν λόγω νόμουˑ

(στ) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα στη Δημοκρατία εναρμονιστική νομοθεσία και αφορά στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην εν λόγω εναρμονιστική νομοθεσία.