Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Έδρα. Κονδύλι

4.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου, η καθιδρυθείσα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 μέχρι 2006, Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών διατηρείται και συνεχίζει να λειτουργεί και να έχει τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που καθορίζονται από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Έδρα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι η Λευκωσία και οι εργασίες της διεξάγονται στην έδρα της ή σε επαρχιακά γραφεία, που ΅πορούν να συσταθούν ΅ε απόφασή της.

(3) Το κονδύλι για τη λειτουργία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Η διαχείριση του κονδυλίου επαφίεται στην κρίση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.