Προθεσμίες άσκησης προσφυγής με αίτημα την κήρυξη σύμβασης ανενεργού

26.-(1) Προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με αίτημα την κήρυξη συναφθείσας σύμβασης ως ανενεργού, η οποία στοιχειοθετείται με επίκληση οποιουδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, ασκείται πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία:

(α)(i) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Νόμου 11(Ι)/2017, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση παραχώρησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςˑ ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου 11(Ι)/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου˙

(β)(i) η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Νόμου 73(Ι)/2016, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη δημόσια σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 54 του Νόμου 73(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρου·

(β1)(i) ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του Νόμου 140(Ι)/2016, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(ii) ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 71 του Νόμου 140(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρουˑ

(γ)(i) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε απόφαση ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 31(3), 32 και 33 του Νόμου 173(Ι)/2011, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36 του Νόμου 173(Ι)/2011, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του ιδίου άρθρου.

(1Α)  Η δυνατότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 23.

(2) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που έχουν ανατεθεί ή συναφθεί παράνομα κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η προσφυγή ασκείται πριν από την πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνήφθη η σύμβαση.