Προϋποθέσεις κήρυξης παράνομα συναφθείσας σύμβασης ανενεργού

27. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 20, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με απόφασή της αναφορικά με προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 26 κηρύσσει συναφθείσα σύμβαση ανενεργό, εάν διαπιστώσει ότι η σύμβαση αυτή:

(α) έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία· ή

(β)(i) έχει συναφθεί ενόσω εκκρεμούσε προσφυγή με βάση το άρθρο 19 ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εναντίον της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για ανάθεση της σύμβασης και προτού παρέλθουν τα χρονικά περιθώρια που παρέχονται από το άρθρο 24 στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για την έκδοση απόφασης αναφορικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων· ή

(ii) έχει συναφθεί ενόσω ευρίσκονται σε ισχύ προσωρινά μέτρα που αναστέλλουν την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης· ή

(iii) έχει συναφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22 του Νόμου· ή

(iv) έχει συναφθεί χωρίς και/ή πριν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες ή υποψήφιοι, ως ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21,

όταν η παράβαση κατά τα διαλαμβανόμενα στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (iv) επηρέασε τις πιθανότητες του προσφέροντος ή του υποψήφιου που ασκεί την προσφυγή να του ανατεθεί η σύμβαση και εφόσον η παράβαση αυτή συνδυάζεται με παράβαση της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.